O Slovníku online

Možnost potkati v širém světě internetu takovéhoto kvalitního českého slovníku naskytla se mi jedinečná. Zaujat pro věc, jal jsem se myšlenky zhotoviti si vyhledávače pro snadné a rychlé hledání.
V prvé myšlence se zdál úkol lehkým býti, ale jak pravidlem bývá, komplikace se velmi brzy dostavili majíce podobu kódování a převodu na čistý text s obrázky. Neváhal jsem a na pomoc jsem si zavolati nechal PERL, spolu s Regularními výrazy. Díky nim se podařilo vysekati veškerý text z chaosu wordovského html načež mne zradila nesekvenčnost obrázků, které jsem musel všechny ručně přepřiřaditi.
V důsledku toho je možno narazit na chyby.

I přesto v užitek hojný k porozumění bible pro Vás doufám.

Plej

O Slovníku slovem Adolfa Novotného

OD KAŽDÉHO BIBLICKÉHO SLOVNÍKU se právem očekává, že seznámí pokud možno se všemi biblickými pojmy, ať zeměpisnými, dějepisnými, přírodopisnými, ať nábožensko-kultickými a theologickými, ale i profánními tak, aby čtenář lépe porozuměl biblickému textu a jeho kulturně historickému a nábožensko-mravnímu pozadí. Tak jsem chápal úkol Biblického slovníku v jeho prvotní podobě z r. 1935. V nové podobě ale věnuje Biblický slovník spíše slovesům co největší péči, protože v nich je obsaženo dění nejen v minulosti, ale i v přítomnosti. Vzorem mi tu byl Kittelův doposud neukončený, od r. 1932 vycházející Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament [TWNT] a Richardsonův Theological Word Book ofthe Bible [1950].

Východiskem mi byl kralický překlad bible z r. 1613. Poněvadž však řada výrazů bible je překladem někdy desíti i více slov hebrejských a řeckých a na druhé straně jeden a týž hebrejský nebo řecký výraz je překládán množstvím různých českých slov, bylo nutno namnoze uvésti i hebrejský a řecký originál. Avšak i prostý český písmař, neznalý původních jazyků, si z těchto cizojazyčných převodů uvědomí, jak opatrný musí být, aby týmž českým slovům nepřisuzoval vždy týž obsah a tak nezkresloval biblické poselství. Nadto jsou některé kralické výrazy dnešnímu čtenáři už nesrozumitelné a mají jiný obsah než dnes. Bylo nutno vysvětliti i taková slova. Kdo zná dějiny biblických věd, ví, že výklad jednotlivých pojmů a konstatování jednotlivých skutečností mohou býti různé podle toho, k jaké theologické škole vykladač patří. Mou zásadou bylo uvádět pokud možno tradiční pojetí, nebylo-li zcela bezpečně a jednoznačně vyvráceno. U jednotlivých pojmů bylo nutno ukázat, jak se jejich obsah měnil, popřípadě prohluboval, aby tak čtenář viděl, že jde o živé pojmy, jimiž autoři bible odpovídali na své setkání s Bohem. Mnohdy lze mnoho vyčísti i z překladu biblických jmen. Neboť i jmény vyjadřovali bibličtí lidé své náboženské smýšlení. Při vší péči je možné, že mi ušlo některé bezvýznamné starozákonní vlastní jméno, ač jsem se na rozdíl od vydání z r. 1935 snažil zachytit všecka.

Srovnám-li tento Biblický slovník se slovníky cizojazyčnými, mohu říci ve vší skromnosti, že se jim vyrovná a v mnohém je předčí. Doufám, že na několik let poslouží českým čtenářům k celkem poctivé informaci o tom, co současná theologická věda přinesla v biblických oborech. Přátele statistiky bude zajímat, že bylo zpracováno více než 8000 hesel. Hesla uvádím v původním kralickém znění. Přeji čtenáři tohoto Slovníku přinejmenším tolik duchovního užitku, jaký jsem měl já při jeho psaní a sestavování.

Adolf Novotný

O Slovníku

Vydal KALICH 1956 - 1992
Zdroj: http://www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm
Zpracováno více než 8000 hesel.

Seznam nejdůležitějších textových zkratek

 • a, b u číslic, odkazujících ke stránkám;
 • par. = paralely v ostatních evangeliích
 • rt = Dr Stanislav Segert
 • ř., řec. = řecky, -ý -é
 • S. = Dr Josef B. Souček
 • s., sev. = severní, -ě
 • akk. = akkadsky, -ý
 • sgt = Dr Stanislav Segert
 • am = Dr Amedeo Molnár
 • Sir. = Moudrost Ježíše, syna Sirachova. *Apokryfy
 • arab. = arabsky, -ý
 • aram. = aramejsky, -ý
 • sr. = srovnej s ...
 • asyr. = assyrsky, -ý
 • st. = starší
 • B. = Dr Miloš Bič
 • stč. = staročesky, -ý
 • bibl. = biblicky, -ý, -é
 • Stř. = Dr Jaroslav Stolař
 • Č. = Blahoslav Černohorský
 • sv = severovýchodně, -í
 • Eccl. = Ecclesiasticus, *Apokryfy
 • ssz = severo-severozápadně
 • hbr, hebr. = hebrejsky, -v, -é
 • sz = severozápadní, -ě; také starozákonní
 • j. = jižní, jih
 • SZ = Starý Zákon
 • jv = jihovýchodně, -í; jihovýchod
 • t. = totiž
 • jz = jihozápadně, -í; jihozápad
 • t. j. = to jest
 • kral. = kralický
 • Tob = kniha Tobiášova. *Apokryfy
 • Kral. = Kraličtí
 • TWNT = Theologisches Wörterbuch zum
 • lat. = latinsky, -ý
 • Neuen Testament [Kittel] LXX = Septuaginta, překlad St. Zákona do řečtiny
 • v,, vých. = východně, -í
 • z., záp. = západně, -í
 • 1,2Mak = 1. a 2. kniha Makkabejská
 • zeměp. = zeměpisně, -ý
 • ml. = mladší
 • z něm. = z německého
 • mn. Č. = množné číslo
 • * = odkaz k heslu ...
 • N. = Dr Adolf Novotný
 • x = upravil Dr Bič
 • nč. _= novočesky, -ý
 • x x = upravil Dr Souček
 • nyn. = nynější
 • ? znamená, že jde o sporný překlad
 • NZ = Nový Zákon
 • Ostatní zkratky jsou srozumitelné ze souvislosti
 • nz = novozákonní

Zkratky knih písma svatého

STARÝ ZÁKON

 • Gn = Genesis (První kniha Mojžíšova)
 • Př = Kniha Přísloví
 • Ex = Exodus (Druhá kniha Mojžíšova)
 • Kaz = Kniha Kazatel
 • Lv = Leviticus (Třetí kniha Mojžíšova)
 • Pís = Píseň Šalomounova
 • Nu = Numeri (Čtvrtá kniha Mojžíšova)
 • Iz = Proroctví Izaiáše proroka
 • Dt = Deuteronomium (Pátá Mojžíšova)
 • Jr = Proroctví Jeremiáše proroka
 • Pl = Pláč Jeremiášův
 • Joz = Kniha Jozue
 • Ez = Proroctví Ezechiele proroka
 • Sd = Kniha Soudců
 • Dn = Proroctví Daniele proroka
 • Rt = Kniha Rut
 • Oz = Proroctví Ozeáše proroka
 • 1S = První kniha Samuelova
 • Jl= Proroctví Joele proroka
 • 2S = Druhá kniha Samuelova
 • Am = Proroctví Amosa proroka
 • 1Kr = První kniha Královská
 • Abd = Proroctví Abdiáše proroka
 • 2Kr = Druhá kniha Královská
 • Jon = Proroctví Jonáše proroka
 • 1Pa = První kniha Paralipomenon
 • Mi = Proroctví Micheáše proroka
 • 2Pa = Druhá kniha Paralipomenon
 • Na = Proroctví Nahuma proroka
 • Ezd = Kniha Ezdrášova
 • Ab = Proroctví Abakuka proroka
 • Neh = Kniha Nehemiášova
 • Sf = Proroctví Sofoniáše proroka
 • Est = Kniha Ester
 • Ag = Proroctví Aggea proroka
 • Jb = Kniha Jobova
 • Za = Proroctví Zachariáše proroka
 • Ž = Kniha Žalmů
 • Mal = Proroctví Malachiáše proroka

NOVÝ ZÁKON

 • Mt = Evangelium sv. Matouše
 • 1Tm = První epištola sv. Pavla k Timoteovi
 • Mk = Evangelium sv. Marka
 • 2Tm = Druhá ep. sv. Pavla k Timoteovi
 • L = Evangelium sv. Lukáše
 • J = Evangelium sv. Jana
 • Tt = Epištola sv. Pavla k Titovi
 • Sk = Skutkové sv. apoštolů
 • Fm = Epištola sv. Pavla k Filemonovi
 • Ř = Epištola sv. Pavla k Římanům
 • Žd = Epištola sv. Pavla k Židům
 • 1K = První epištola sv. Pavla ke Korint.
 • Jk = Epištola sv. Jakuba
 • 2K = Druhá epištola sv. Pavla ke Korint.
 • 1Pt = První epištola sv. Petra
 • Ga = Epištola sv. Pavla ke Galatským
 • 2Pt = Druhá epištola sv. Petra
 • Ef = Epištola sv. Pavla k Efezským
 • 1J = První epištola sv. Jana
 • F = Epištola sv. Pavla k Filipenským
 • 2J = Druhá epištola sv. Jana
 • Ko = Epištola sv. Pavla ke Kolossenským
 • 3J = Třetí epištola sv. Jana
 • 1Te = První epištola sv. Pavla k Tessalon.
 • Ju = Epištola sv. Judy
 • 2Te = Druhá epištola sv. Pavla k Tessalon.
 • Zj =Zjevení sv. Jana